Park Fort Krayenhoff

20 april '21

Momenteel worden er grondwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de bouw van de appartementen in Park Fort Krayenhoff. De grondwerkzaamheden betreffen voornamelijk het na-saneren van locaties waar verdiepte poeren en balken komen onder de gebouwen en de te realiseren Fortmuur. De vrijkomende grond zal worden opgeslagen in een depot op het voormalige slachthuisterrein. Na het uitvoeren van de sanering zal een deel van het schone zand weer benut worden om de sanering af te dekken. De grond welke niet kan worden hergebruikt zal in een later stadium worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Slachthuis terrein

Op het slachthuis terrein zijn vanuit het historisch gebruik een aantal verontreinigingen aanwezig. Deze verontreinigingen zullen in het kader van de toekomstige woningbouw worden gesaneerd.
Het betreft een klein aantal locaties verdeel over het terrein. De verontreiniging zal worden afgevoerd naar een erekende verwerker, de ontstane gaten zullen aangevuld worden met grond welke wel geschikt is voor het toekomstig gebruik.

Uiteraard worden alle werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag uitgevoerd en zijn zij nauw betrokken bij de uitvoering. Je zult dus de nodige transport bewegingen ervaren in Waalfront, waarbij de vrij gekomen grond wordt afgevoerd en grondstromen worden uitgewisseld.

  Contact
  Nieuws